Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XX sesja Rady Miasta – porządek obrad

19 grudnia w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XX sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00. Jednym z punktów będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 
Porządek obrad – projekt
XX sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 19.12.2019r., godz. 10.00
patio Miejskiego Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej.
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na wolne wnioski mieszkańców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2035.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
12. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
13. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczej i Współpracy z Zagranicą.
14. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
17. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko-Kamienna na 2020 rok.
18. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.
19. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
20. Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2020 .
23. Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
24. Sprawy organizacyjne.
25. Zamknięcie obrad sesji.
 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.