Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XVII sesja Rady Miasta za nami (VIDEO)

Dzisiaj w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się XVII sesja Rady Miasta w tej kadencji. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11:00. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił jego zastępca Krzysztof Myszka.

Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych, a także wolne wnioski mieszkańców.

 

Kolejne punkty sesji Rady Miasta:

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
10. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
11. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dyrektor ZOZ „Przychodnie Miejskie” Doroty Sorbian na stanowisku położnej środowiskowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/33/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 55.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2030.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek.
22-25. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej dotyczącej złożonej petycji.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niezadowolenia ze sposobu załatwienia pisma w sprawie protestu przeciw realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego, projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu przy bloku na ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
28. Stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądów powszechnych.
30-39. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu.
40. Wybór komisji skrutacyjnej.
41. Przeprowadzenie głosowania.
42. Przedstawienie wyników głosowania.
43. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
44. Sprawy organizacyjne.
45. Zamknięcie obrad sesji.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.