Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XVII sesja Rady Miasta - porządek obrad

We wtorek, 29 października w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XVII sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00.
 
 
Projekt porządku obrad
XVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 29.10.2019r., godz. 11.00,
która odbędzie się w patio Miejskiego Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
10. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
11. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2035.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/33/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 55.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2030.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej dotyczącej złożonej petycji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej dotyczącej złożonej skargi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej dotyczącej złożonej petycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej dotyczącej złożonego wniosku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niezadowolenia ze sposobu załatwienia pisma w sprawie protestu przeciw realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego, projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu przy bloku na ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
26. Stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników sądów powszechnych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
29. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
31. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
32. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
33. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
34. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
35. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
36. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
37. Podjęcie uchwały w sprawie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
38. Wybór komisji skrutacyjnej.
39. Przeprowadzenie głosowania.
40. Przedstawienie wyników głosowania.
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
42. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
43. Sprawy organizacyjne.
44. Zamknięcie obrad sesji.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.