Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XV sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - porządek obrad

We wtorek, 10 września w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XV sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.
 
 
Projekt porządku obrad
XV sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 10.09.2019r., godz. 09.00
patio Miejskiego Centrum Kultury ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacja na temat realizacji zadań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2018 roku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w świetle zadań wynikających z utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
9. Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.
10. Informacja o funkcjonowaniu MCSiR w Skarżysku-Kamiennej za 2018 rok.
11. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019r.
12. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
13. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2019r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2031.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie przez Miasto Skarżysko – Kamienna porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Grodno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna I.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja nr 19, będącego własnością Gminy Skarżysko- Kam.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Konarskiego – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Skarżyska – Kamiennej”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2015-2020” za lata 2017- 2018.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wchodzącego w skład ZSP Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Orla I” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Legionów – Niepodległości” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Kopernika – Sokola” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
33. Sprawy organizacyjne.
34. Zamknięcie obrad sesji.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.