rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Krakowie informuje, iż w Skarżysku działa Lokalny Punkt Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków, a także osób im najbliższych.
 
Punkt działa przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej i pełni dyżury w każdą środę w godzinach od 9.00 do 16.00.
 
Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy. Dyżur prowadzony jest pod numerem tel. 531 618 359 – również w dni wolne.
 
Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. W ramach realizowanego przez Fundację Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundacja nieodpłatnie świadczy pomoc:
 
a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób najbliższych odpowiednio poprzez:
- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
- organizowanie i finansowanie pomocy związane j z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną
- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu, organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,
 
b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:
 
- pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
- organizowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
- usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpił w wyniku przestępstwa,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10,
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
- finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego w raz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
- finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2018r, poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
- zakup urządzeń i wyposażenia,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.