rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wyprawka szkolna 2019

W związku z rozpoczęciem w 2019 r. realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Referat Edukacji Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
 
Zgodnie z opracowanym projektem rządowego programu pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna” w 2019 roku, pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zostaną objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1) branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
3) klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
4) klasy I pięcioletniego technikum,
5) klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
6) szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy,
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534) jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1) klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy II- IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:
1) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
2) klasy I pięcioletniego technikum,
3) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2019” należy składać w szkole, do której uczęszcza lub od września 2019 r. będzie uczęszczał uczeń.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.