rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników. 31 ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Skarżyska-Kamiennej wybierze Rada Miasta.
 
Liczba ławników do wybrania wynosi:
 • do Sądu Okręgowego w Kielcach - 1
 • do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogółem – 30, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 16
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. Wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 
Ławnikami nie mogą być:
 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 • Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.
 
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej. Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej www.bip.skarzysko.pl w zakładce „Urząd Miasta” oraz w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, pok. 111,113 (I piętro – Biuro Rady Miasta).
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna, w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 28, parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 17:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Wybory Ławników”.
 
DO POBRANIA:
Szczegółowa informacja na temat naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.