Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wkrótce ruszy kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy mają pomysł na inwestycję w mieście, już w maju będą mogli składać wniosek do budżetu obywatelskiego. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 27 maja. Wartość projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Tradycyjnie o tym, które inicjatywy zostaną zrealizowane, zdecyduje głosowanie mieszkańców.
 

 

Pula pieniędzy do rozdysponowania w budżecie obywatelskim na 2020 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta będą mogli składać propozycje inwestycji i zadań od 27 maja do 30 czerwca. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych projektów, a finałem – głosowanie mieszkańców. Głosowanie rozpocznie się 26 sierpnia, a zakończy 8 września.
 
Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta www.skarzysko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.skarzysko.pl oraz w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej. Tam również znaleźć można regulamin budżetu obywatelskiego i formularze wymaganych załączników.
 
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK:
od 27 maja do 30 czerwca 2019 roku - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r.;
od 1 do 15 lipca 2019 r. - weryfikacja złożonych projektów;
do 16 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników weryfikacji projektów;
do 30 lipca 2019 r. - opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców;
od 26 sierpnia do 8 września 2019 r. - głosowanie;
do 10 września 2019 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;
do 15 listopada 2019 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r.
 
 
Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig
- Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego, który z mojej inicjatywy wdrożyliśmy w mieście, udowodniły, że mieszkańcy Skarżyska są aktywni, mają wiele ciekawych pomysłów i czują współodpowiedzialność za to, jak wygląda ich najbliższa okolica. Cieszę się, że ta formuła dobrze się sprawdza, dlatego zachęcam do udziału w kolejnej, piątej edycji budżetu obywatelskiego. Zachęcam zarówno do zgłaszania projektów, jak i do udziału w głosowaniu, które wyłoni zadania do realizacji.

 

 
 
BUDŻET OBYWATELSKI – CO TRZEBA WIEDZIEĆ
 
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu (w tej edycji jest to kwota 400 tys. zł). Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.
 
Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?
Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.
W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.
Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 1/4 środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.
Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.
 
Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?
Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.
 
Jak składać wnioski?
Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub na stronach internetowych www.skarzysko.pl i bip.skarżysko.pl. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt. Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.
 
Które projekty zostaną zrealizowane?
Projekty do realizacji wybiorą mieszkańcy miasta w drodze głosowania. O tym, które projekty trafią pod głosowanie, dowiemy się po ich weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta.
W głosowaniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).
Zrealizowane zostaną projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Będą to więc co najmniej cztery projekty o wartości do 100 tysięcy złotych każdy.
 
Do pobrania:
Regulamin budżetu obywatelskiego
Formularz zgłoszenia zadania
Lista poparcia zadania
Zgoda na udostępnienie terenu

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.