Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy

Podajemy do publicznej informacji wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, na zadania dotyczące wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, na zadania dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia oraz na zadania dotyczące pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
DO POBRANIA:
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.