rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Za nami LXI sesja Rady Miasta

Dzisiaj w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się LXI sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:00. Przedstawiona została informacja o ochotniczych formach służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił jego zastępca Krzysztof Myszka. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych.

 

Następnie prezes skarżyskich wodociągów przedstawił informację na temat realizacji zadań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2017 roku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz przygotowań do realizacji zadań wynikających ze zmiany przepisów, dotyczących zarządzania wodą w Polsce, związanych z powstaniem Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Kolejnym punktem było przedstawienie informacji: o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018 – 2031
i o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2018 roku.11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2018 – 2031;
3) uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwałę tą radni procedowali na wniosek prezydenta Konrada Kroniga.
- Podejmując decyzję kierowałem się faktem, iż koszty zbiórki przerastają wpływy z tego tytułu.
Nadmieniam, iż powyższa opłata nie jest opłatą obligatoryjną - każda gmina sama decyduje czy ją pobierać czy nie- dzięki uchwale od nowego roku Skarżysko dołączy do grona miast, które tej opłaty nie pobiera – argumentował prezydent miasta.
4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023;
5) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku;
6) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku przy ulicy Krasińskiego;
7) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku przy ulicy 3 Maja;
8) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
9) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej;

10) zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 22 marca 2018r w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2018 roku.

11) uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ”przedsiębiorstwa MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej”;
12) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta.
13) zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego „ na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.
14) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Legionów- Krakowska” na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.
15) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska – Kamiennej i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta.
Na tym obrady zakończono.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.