Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja absolutoryjna

W czwartek, 21 czerwca odbędzie się sesja Rady Miasta, w trakcie której odbędzie się m.in. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Sesja odbędzie się w MCK, rozpocznie się o godzinie 9.00.
 
 
Porządek obrad
LVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 21.06.2018r., godz. 09.00
patio Miejskiego Centrum Kultury
 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 24.05.2018 r i dnia 10.06.2018r.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017r.
6. Gminna gospodarka odpadami – realizacja zadań za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji konsultacji społecznych zarządzonych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski mieszkańców.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej i podjęcie uchwał.
1) Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska- Kamiennej za 2017 rok.
2) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżyska – Kamiennej według stanu na dzień 31.12.2017r.
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej za 2017 rok.
4) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok.
5) Dyskusja.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
7) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej za 2017 rok.
8) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie absolutorium.
9) Dyskusja.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok;
2) powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu;
3) uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich w Skarżysku-Kamiennej;
4) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojciecha Kossaka;
5) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości zabudowanej murowanym garażem wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej;
6) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego;
7) przyjęcia porozumienia w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego;

 

13. Zamknięcie obrad Sesji.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.