Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Otwarte Konkursy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił sześć otwartych konkursów, na które łączna kwota dofinansowania to prawie 2 miliony złotych. Są to konkursy skierowane do najróżniejszych instytucji z województwa świętokrzyskiego, a ich tematyka jest bardzo szeroka.

1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki. (50.000zł)
2. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
a) edukacja osób niepełnosprawnych (40.000zł)
b) wolontariat (10.000zł)
c) poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych (20.000zł)
d) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych (40.000zł)
3. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
a) zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń układu oddechowego (120.000zł)
b) działania edukacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone w środowiskach osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych (30.000zł)
4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu zwalczania narkomanii.
a) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
- programy terapeutyczne i socjoterapeutyczne szczególnie w wiejskich świetlicach środowiskowych (30.000zł)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc (20.000zł)
- szkolenia dla osób zawodowo realizujących zadania z zakresu przemocy (30.000zł)
- wsparcie funkcjonowania psychicznego, rodzinnego i społecznego osób z grup ryzyka, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (20.000zł)
b) Zwalczanie narkomanii
- prowadzenie edukacji, poradnictwo, doradztwo i konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin (20.000zł)
- prowadzenie programów wsparcia dla młodzieży oraz dla osób dorosłych uzależnionych od narkotyków (10.000zł)
- realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii – promocja zdrowego stylu życia (20.000zł)
5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
a) organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych itp. (150.000zł)
b) wydawanie niskonakładowych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej i nie tylko, katalogów, albumów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych mających znaczenie dla promocji województwa świętokrzyskiego (35.000zł)
c) organizacja zadań służących upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego (35.000zł)
6. Otarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
a) szkolenie kadr wojewódzkich i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca w ramach kadry B (370.000zł)
b) dofinansowanie dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego. Szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów i sędziów (400.000zł)
c) organizacja zawodów finałowych i półfinałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (170.000zł)
d) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie wojewódzkim. Dofinansowanie udziału reprezentantów Ludowych Zespołów Sportowych w ogólnopolskich imprezach sportowych (200.000zł)
e) upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Organizacja zawodów wojewódzkich, udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich (35.000zł)
f) organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa (5.000zł)
g) organizacja wojewódzkich zawodów w ratownictwie wodnym oraz udział w zawodach ogólnopolskich (15.000zł)
h) organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (85.000zł)
Dokładna kwota dofinansowania wszystkich 6 konkursów to 1.960.000zł. Urząd Marszałkowski postawił na szczególne dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu lecz warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi wszystkich 6 konkursów.

K.W.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.