Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będą kontrole umów

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że z dniem 18 lutego 2008 r. rozpoczynają się kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz aktualnych miesięcznych dowodów wpłaty za świadczenie powyższych usług.

Zapis art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) stanowi, że właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług poprzez okazywanie umowy, ale przede wszystkim comiesięcznych dowodów opłat za takie usługi.

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”, stanowiący akt prawa miejscowego, nakłada obowiązek zawarcia umowy przez właścicieli budynków jednorodzinnych na odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 240 litrów na miesiąc, stosując segregację odpadów „u źródła” z podziałem na odpady suche (opakowaniowe) i mokre (np. resztki spożywcze i silnie zanieczyszczone odpady suche). Segregowanie odpadów spowoduje ponoszenie przez właściciela nieruchomości niższych kosztów ich odbioru. Zachęcamy do zawierania umów z ryczałtową, comiesięczną formą zapłaty za świadczoną usługę wywozu odpadów.

Wobec właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy w chwili kontroli nie posiadają stosownej umowy oraz dokumentów potwierdzających comiesięczną zapłatę za odbiór odpadów będzie stosowana kara grzywny w wysokości 100 zł, bądź, w przypadkach osób opornych i opieszałych sprawy kierowane będą do sądów grodzkich, gdzie grozi grzywna do 5.000 zł. W odniesieniu do zbiorników bezodpływowych, częstotliwość ich opróżniania będzie weryfikowana na podstawie zużycia wody.

Ponadto, wobec posiadaczy, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, gmina w drodze decyzji wydanych z urzędu, z rygorem natychmiastowej wykonalności zorganizuje odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych przez okres co najmniej jednego roku, obciążając właściciela górnymi, maksymalnymi stawkami.

WYKAZ FIRM
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI MIERUCHOMOŚCI1. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 103
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-12-106

2. Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska
ul. Krakowska 211
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-38-123

3. Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-14-454
tel. kom. 0-783-998-145

4. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski
ul. Kopernika 5
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27


5. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27


6. P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom
tel. (0-48) 362-88-42

7. P.P.H.U. „Makpol” Edward Makuła
ul. Jagiellońska 46/19
25-606 Kielce
tel. (0-41) 34-616-05

WYKAZ FIRM
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska
ul. Krakowska 211
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-38-123

2. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27

3. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski
ul. Kopernika 5
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27

4. Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-14-454
tel. kom. 0-783-998-145

5. Krzysztof Pogorzelski
ul. Kanarkowa 4
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. kom. 0-509-145-660

6. Tadeusz Gronostaj
ul. Kolonia 77
26-115 Skarżysko Kościelne
tel. (0-41) 27-14-704
tel. Kom. 0-509-448-473

7. Adam Sitkowski
ul. Kolonia 18
26-115 Skarżysko Kościelne
tel. (0-41) 271-43-89

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.