Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń), przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności: sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art.62 ust.I ustawy – Prawo budowlane z 1994 r.)

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem (zgodnie z art.70 ust.I ustawy – Prawo budowlane z 1994 r) Obowiązek ten powinien być potwierdzonmy w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadoru budowlanego.

Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art.93 pkt.8 ustawy – Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art.91a ustawy – Prawo budowlane).

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezwłoczne wykonanie w/w obowiązków, określonych w art. 61,62, i 70 ustawy – Prawo budowalne, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich bezpiecznym użytkowaniu.


Jadwiga Półtorak-Berus
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skarżysku-Kamiennej

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.