Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Co dostanie Skarżysko?

Oto lista projektów, które znalazły się na liście do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (etap I - lata 2008-2010).

Projekty Skarżyska-Kamiennej

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Pięknej do lasu i ul. Bobowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekładką kolidującego uzbrojenia. Ulica Wschodnia zrealizowana będzie na długości 420 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, obustronne chodniki i zjazdy do posesji. Ulica Bobowskich zrealizowana będzie na długości 1020 m , szerokości 6 m z chodnikami i ścieżką rowerową. Dla obydwu ulic zakładana konstrukcja nawierzchni jedni to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnia chodników, zjazdów do posesji i ścieżki rowerowej z kostki brukowej.
Zakładana wartość całkowita 6 645 513 PLN
Dofinansowanie 4 000 000 PLN

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulic: Stokowej, Wyspiańskiego oraz Sienkiewicza na odcinku od „ul. Ostrobramskiej” do ul. Krakowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach i przekładką kolidującego uzbrojenia. Długość projektowanych ulic wynosi łącznie 1610 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, przewiduje się obustronne chodniki o szer. 1,5 m i 2,0 m oraz zjazdy do posesji. Długość wybudowanych chodników wyniesie 1610 m. Zakładana konstrukcja nawierzchni jezdni proj. ulic to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej. Wody z powierzchni ulic i chodników sprowadzone będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakłada się wybudowanie około 720 m kanalizacji deszczowej.
Zakładana wartość całkowita 6 451 776 PLN
Dofinansowanie 3 800 000 PLN

3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia obiektu poddanego modernizacji wynosi 6 596 m2 . Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie rozbudowa i przebudowa budynku MCK, na którą w szczególności będzie składała się: wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, rozbudowa instalacji c. o. oraz węzła c. o. wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej, konferencyjnej dużej i małej, sali szkoleniowej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wyposażenie studia nagrań wraz z instalacjami, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja sali widowiskowej, likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, odgrzybienie fundamentów budynku i likwidacja przecieków wód gruntowych, odnowienie elewacji budynku, częściowa wymiana parkietów, zabudowa patio. Szacuje się, że liczba osób korzystających z oferty MCK wzrośnie z 55 000 w 2007 r. do 74 250 osób w 2010 r. W wyniku realizacji projektu stworzonych zostanie 12 nowych miejsc pracy.
Zakładana wartość całkowita 17 201 501 PLN
Dofinansowanie 4 800 000 PLN

Uwaga! Koszt całkowity inwestycji wyliczony na dzień składania wniosku, niestety w związku ze wzrostem cen koszty będą wyższe - np przebudowa MCK zamiast 17,2 mln PLN w świetle obecnych szacunków będzie kosztowała ok. 22 mln PLN).

4. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem Projektu jest rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego Organika Benzyl, znajdującego się w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia terenu podlegającego rekultywacji wynosi 2,32 ha. Miąższość gleby wymagającej wymiany to średnio ok. 2,0 m. Gleba do utylizacji i wymiany ok. 46 394,0 m3, gruz do utylizacji 5 362,76 m3. Rekultywacja gleby polegać będzie na usunięciu wierzchniej warstwy gleby i nasypów o miąższości ok. 2,0 m i zastąpieniu ich humusem o miąższości ok. 30 cm. Usunięta gleba i gruz poddane zostaną utylizacji.
Zakładana wartość całkowita 8 043 217 PLN
Dofinansowanie 6 032 412 PLN

SUMA: 18 632 412


Projekty instytucji z terenu miasta
Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Spółka zoo.
1. Budowa Ciepłowni na paliwo alternatywne w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 2 750 000 PLN
Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
1. Modernizacja i rozbudowa skarżyskiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Ostra Brama
Dofinansowanie 3 000 000 PLN

Projekty Powiatu Skarżyskiego
1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym
Dofinansowanie 4 600 000 PLN
2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0591 T Łączna -Jęgrzyna-Gózd i nr 0588 T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka
Dofinansowanie 4 800 000 PLN
3. Budowa Sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 3 000 000 PLN

SUMA : 12 400 000 PLN

Projekty pozostałych gmin powiatu skarżyskiego
Suchedniów
1. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna 1 i Jasna 2 w Suchedniowie
Dofinansowanie 5 100 000 PLN
2. Poprawa infrastruktury kulturalnej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Dofinansowanie 1 500 000 PLN

SUMA : 6 600 000 PLN

Skarżysko Kościelne
1. Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne
Dofinansowanie 2 400 000 PLN
2. Modernizacja drogi gminnej Majków - ul. Św. Anny w Gminie Skarżysko Kościelne
Dofinansowanie 540 000 PLN

SUMA : 2 940 000 PLN

Łączna
1. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle
Dofinansowanie 1 500 000 PLN
2. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach
Dofinansowanie 3 600 000 PLN

SUMA : 5 100 000 PLN

Bliżyn
1.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G00212610022 Kucębów Górny w km. 0+000 do 1+162 w msc. Kucębów, Gmina Bliżyn
Dofinansowanie 433 200 PLN
2. Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dofinansowanie 4 600 000 PLN

SUMA: 5 033 200 PLN

Projekty innych jednostek z powiatu

Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym
1. Renowacja XVII-wiecznego barokowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym
Dofinansowanie 390 000 PLN

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.