Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs ekologiczny

 7 grudnia o godz. 16.00 w sklepie BATMAR, a o 16.30 w sklepie ANDI w Skarżysku-Kamiennej prezydenci będą zachęcać skarżyszczan do pakowania swoich zakupów w torby wielokrotnego użytku. Klienci będą dostawać torby bawełniane przygotowane przez Urząd Miasta.
Akcja w sklepach ma zapoczątkować duże przedsięwzięcie ekologiczne. Już zostały rozpisane konkursy plastyczne wśród dzieci. Konkurs plastyczny pod hasłem „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz” ma na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi. W konkursie tym przewidziane są atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac. Termin dostarczenia prac upływa 15 stycznia 2008 r. Zasady konkursu określone są w regulaminie konkursu. W przypadku pytań i wątpliwości pełniejszą informacje otrzymają Państwo w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 pok. nr 73 lub pod numerem telefonu (0-41) 25-20-170.

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO w PRZEDSZKOLACH
"W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.

PRACE KONKURSOWE
1.Do konkursu może być zgłoszona jedna praca wspólna z każdej grupy przedszkolnej.
2.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci biorące udział w konkursie.
3.Forma pracy: plakat lub praca przestrzenna.
4.Wykonanie plakatu lub pracy przestrzennej techniką dowolną.
5. Format plakatu A3 lub większy.
6.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać określenie grupy przedszkolnej oraz nazwę i adres placówki.
7.Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
8.Ostateczny termin dostarczenia prac - 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1.W konkursie nagrodzone zostaną trzy prace.
2.Nagroda przyznana zostanie trzem grupom przedszkolnym, których prace zostaną wytypowane przez komisję konkursową.
3.Nagrodami w konkursie będą ekologiczne pomoce dydaktyczne po ok. 500 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewniają zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
„W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.
UCZESTNICY
1.W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczający do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Konkurs odbędzie się z podziałem na 3 grupy wiekowe:
Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych
Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych
Grupa III – 1-3 gimnazjum
TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.
PRACE KONKURSOWE
1.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów biorących udział w konkursie.
2.Forma pracy – plakat.
3.Wykonanie plakatu techniką dowolną.
4.Format plakatu A3 lub większy.
5.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać imię i nazwisko autora pracy, klasę, którą reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły.
ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH
1.Do konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 3 najlepsze prace z każdej placówki oświatowej wybrane przez szkolną komisję, która przeprowadzi wewnętrzne eliminacje mające na celu ich wybór.
2.Wybrane w wewnętrznych eliminacjach prace będą oceniane w kolejnym etapie konkursu przez komisję konkursową.
3.Ostateczny termin dostarczenia prac – 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00
4..Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1..Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1. Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
2.Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
3.Grupa III – klasy 1-3 gimnazjum 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewnia zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o czasie trwania i zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.