Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Budżet 2013 - cięć i oszczędzania

20 listopada, podczas konferencji prasowej, prezydent miasta Roman Wojcieszek i skarbnik miasta Magdalena Grzmil wspólnie przedstawili główne założenia budżetu miasta na 2013.Jest to przede wszystkim budżet cięć i oszczędzania.

 

 

 

- Kryzys do tej pory pukał do naszych drzwi, dzisiaj już wyraźnie przekroczył próg naszego miasta. Stworzenie w takich warunkach budżetu trudnego, ale zrównoważonego było wielką trudnością, ale zrobiliśmy to, ale z konsekwencjami. Jest to budżet wielkiego zaciskania pasa - przede wszystkim w wydatkach bieżących – podkreślił na samym początku prezydent Roman Wojcieszek.

Dochody w roku 2013 zaplanowano na poziomie prawie 140 mln zł. (-4,3% w stosunku do roku 2012 ). Mniejsze wpływy do kasy miasta to m.in. skutek zmniejszenia udziałów w podatku PIT i CIT, mniej otrzymanych dotacji i mniej środków zewnętrznych (koniec obecnej perspektywy finansowej). Jedyne zwiększenie pozycji w dochodach to kwota subwencji oświatowej. Nie mniej jednak jest to symboliczna podwyżka (1,4% więcej niż w 2012 r.), która nie pokryje wydatków w oświacie, dlatego cięcia tu też będą.

DOCHODY

 

2012

2013

%

dochody ogółem

145 970 443

139 725 161

-4,3

- bieżące

119 897 356

114 194 628

-4,8

- majątkowe

26 073 087

25 530 533

-2,1

subwencja oświatowa

19 689 636

19 961 218

+1,4

udział w podatku dochodowym PiT, CiT

31 475 150

30 688 758

-2,5

dotacje otrzymane

15 836 982

13 251 772

-16,3

środki pozyskane na realizację zadań z udziałem środków UE

15 113 087

10 502 270

-30,0

 

Wydatki w roku 2013 zaplanowano na poziomie 126,6 mln zł. (- 27,0%, w stosunku do roku 2012). W tym wydatki bieżące 111,5 mln zł (-3,8%), wydatki majątkowe 15,1 mln PLN (-74,0% - są to przede wszystkim wydatki na inwestycje).

 

WYDATKI

wydatki ogółem

173 074 659

126 603 792

-26,9

- bieżące

115 978 412

111 549 350

-3,8

- majątkowe

57 096 247

15 054 442

-73,6

oświata

40 407 066

38 046 672

-5,8

pomoc społeczna

25 252 458

24 820 761

-1,8

administracja publiczna

11 702 820

10 020 695

-14,4

transport i łączność

25 706 700

9 714 130

-62,0

bieżące

7 684 318

6 014 130

-21,7

majątkowe

18 022 382

3 700 000

-79,0

gospodarka komunalna

37 781 968

13 890 225

-63,2

bieżące

5 111 900

6 257 650

+22,4

majątkowe

32 670 068

7 362 575

-77,5

kultura

4 226 340

3 043 000

-28,0

sport

2 486 800

2 388 100

-4,0

 

O tym, że budżet na 2013 rok będzie budżetem "zaciskania pasa" najlepiej świadczy krótka lista inwestycji przeznaczonych do realizacji.

 

INWESTYCJE

 

rewitalizacja Osiedla Rejów I etap

5 427 575

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

3 720 000

e-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych

15 000

udział gminy w programie "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

171 899

udział gminy w programie "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

84 968

przebudowa sceny letniej przy MCK

1 000 000

pomoc dla Powiatu budowa ul. 3 Maja

3 600 000

pomoc dla Powiatu budowa ul. Ponurego

100 000

dokapitalizowanie MPWiK

935 000

RAZEM:

15 054 442

 

Dlaczego miasto musi dokonać tak drastycznych cięć?
- Dalej nie możemy się już zadłużać, musimy też równoważyć bieżące wydatki bieżącymi dochodami. Problemem są też mniejsze dotacje, a także załamanie rynku nieruchomości. Problemem samorządów jest także to, że za kolejnymi zadaniami zlecanymi przez administrację centralną nie idą konkretne środki na realizację zadań – tłumaczył prezydent.

Przyczyny konieczności ograniczenia wydatków

     - reguła wynikająca z ustawy o finansach publicznych polegająca na zakazie wydatkowania wyższej kwoty na zadania bieżące niż kwoty uzyskania dochodów bieżących,
- na tym etapie planowania budżetu otrzymane dotacje są niższe o ponad 2,5 miliona złotych niż na 2012 rok,
- załamanie rynku nieruchomości – brak zainteresowania zakupem kilku atrakcyjnych nieruchomości, które Miasto usiłuje sprzedać już od kilku lat,
- ostatni rok, gdzie realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych,
- otrzymywanie dotacji na zadania zlecone na niezwiększonym poziomie, mimo planowanej inflacji i dodatkowych obciążeń  / przykład dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej(USC, ewidencja ludności ) w kwocie zaplanowanej wstępnie na 2012, mimo, że w trakcie roku była zwiększana z tytułu podwyższenia składki rentowej/
-
przekazywanie jednostkom nowych zadań bez zabezpieczenia środków na ich realizację,
- Skutki niepodwyższania stawek podatkowych
* niższe dochody budżety Miasta,
* wpływ na subwencję wyrównawczą – w roku 2012 nie otrzymaliśmy tej części subwencji, a na 2013 rok Minister Finansów zaplanował ją w kwocie -575 262 zł.. W latach ubiegłych subwencja wyrównawcza wynosiła: w 2010r. - 4 185 964, a w 2011r.  -3 182 701,

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.