Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

To dobry budżet

 16 marca na sesji Rady Miasta zostanie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2007 rok, najważniejszy akt prawno - finansowy gminy.

Uchwała budżetowa określa najważniejsze zasady prowadzenia gospodarki finansowej miasta, źródła i wielkość dochodów oraz wysokość i rodzaj wydatków. Stanowi zatem w znacznej mierze o warunkach życia lokalnej społeczności.

- Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że projekt uchwały budżetowej, który przedłożę pod obrady Rady Miasta, różni się od projektu, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie tj. w dniu 15 listopada 2006 roku – wyjaśnia prezydent Roman Wojcieszek. - Do projektu uchwały zostały wprowadzone autopoprawki skutkujące obniżeniem kwoty przychodów z kredytów i pożyczek łącznie o kwotę 1.330.134 zł. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do budżetu nadwyżki wolnych środków w kwocie 3.296.134 zł pozostających na rachunkach bankowych Miasta na koniec 2006 roku.

Projekt ten różni się od poprzedniego w kluczowych pozycjach:
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan dochodów
- zwiększa o ponad 3 mln zł plan wydatków - przy czym zwiększenia umożliwiają aplikowanie o środki ze źródeł bezzwrotnych
- zmniejsza o ponad 1 mln 300 tys. przychody z kredytów
- zmniejsza poziom długu na koniec roku o ponad 3 mln 300 tys. zł

Miasto przewiduje w 2007 roku udzielenia dla SP ZOZ pożyczki w kwocie 620.000 zł, która umożliwi oddłużenie Przychodni Miejskich. Ponadto, po uwzględnieniu wysokiego stanu wolnych środków finansowych na koniec 2006 roku, planowane jest zwiększenie w bieżącym roku o 1,5 mln zł kwotę spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetu Miasta w 2007 roku osiągną poziom 85.395.466 zł a więc będą wyższe niż w 2006 roku o 1 mln zł czyli o 1,2 %. W strukturze dochodów największy udział mają dochody własne. W 2007 roku zostały zaplanowane na poziomie uzyskanych w 2006 roku.

Najważniejszymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody z dzierżawy i sprzedaży składników majątku gminy.

Wpływy z podatku od nieruchomości będą w 2007 roku wyższe o około 300.000 zł od dochodów z tego tytułu osiągniętych w 2006 roku. Będzie to efektem poprawy ściągalności podatku od osób prawnych.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych rosną corocznie o ok. 2 mln zł. Te wielkości planuje dla budżetów gmin Ministerstwo Finansów. Na 2007 rok zostały zaplanowane dla naszego Miasta na poziomie wyższym niż w bieżącym roku o ponad 2,3 mln zł, tj. o 13,6 %.

Maleje natomiast o około 3 mln 700 tys. zł w porównaniu z 2006 rokiem kwota subwencji ogólnej, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o prawie 540 tys. zł, natomiast Miasto nie otrzymało części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwota dotacji celowych otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wzrasta o ok. 5 mln 350 tys. zł. Ma to związek z poszerzeniem zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych przez gminy. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto będą finansowane z dotacji na poziomie zbliżonym do bieżącego roku.

Realny przyrost wydatków Miasta na 2007 rok to kwota 10.510.342 zł, czyli o 12,3 % więcej w stosunku do ubiegłego roku. Należy zaznaczyć, że również w 2006 roku nastąpił ponad dziesięcioprocentowy przyrost wydatków. W poprzednich latach przyrost z roku na rok następował o około 1%.
W największym stopniu rosną wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ma to związek z zaplanowanymi na szeroką skalę inwestycjami. W strukturze wydatków najwyższy udział jak co roku mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

Pomoc społeczna to zadania realizowane ze środków własnych np. dodatki mieszkaniowe, ale również tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej np. wypłaty zasiłków rodzinnych, alimentów, zasiłki celowe - realizowane ze środków przekazywanych gminom z Urzędów Wojewódzkich. Gminy dokonują tylko transferu tych środków do rodzin uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Środki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą pochodzą w blisko 60% z subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu. Miasto asygnuje z własnych środków około 40% ogólnej kwoty. W 2007 roku jest to kwota zbliżona do roku 2006.

Na wydatki inwestycyjne Miasto przeznaczy w bieżącym roku kwotę ponad 12 mln zł, tj. około 15% więcej niż w ubiegłym roku. W porównaniu do 2003 roku jest to wzrost ponad dwuipółkrotny. Znaczącymi pozycjami w tych wydatkach są inwestycje drogowe, kontynuacje budowy hali sportowej, budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 - obie inwestycje współfinansowane z dotacji oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji projektowanych do realizacji przy udziale środków unijnych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.