Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będzie skarga?

 W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej na 16 marca, radni mają podjąć uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego.

Rada Miasta postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2007r . dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Skarżysko-Kamienna nr VI/2/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

- Jest to logiczna konsekwencja naszego działania. Przysługuje nam prawo do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygniecie doręczono w dniu 23 lutego 2007r. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miasta. W związku z tym, iż Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 marca 2007r. będzie rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP przepisu art. 26 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta, który miał stanowić podstawę wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna celowym jest, aby skarga uwzględniała już to stanowisko – powiedział Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady Miasta.
Zgodnie z projektem uchwały wykonanie uchwały ma zostać powierzone Przewodniczącemu Rady upoważniając go do :
- sporządzenia skargi,
- wniesienia skargi,
- podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania,
- reprezentacji przed sądami wszystkich instancji,
- udzielenia dalszych pełnomocnictw procesowych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.