Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Śmieci po nowemu

 Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego od 1 stycznia 2007 roku wysypisko komunalne w Skarżysku-Kamiennej Łyżwy zostało zamknięte. Teren zamkniętego wysypiska został oznakowany odpowiednią tablicą informacyjną.

Na zamkniętym wysypisku zostanie przeprowadzona rekultywacja całego terenu według opracowanego projektu. W tej chwili został już przeprowadzony drenaż odcieków. Na zamkniętym składowisku dwa razy do roku będę się odbywały dokładne badania monitoringowe, a cały teren będzie monitorowany przez okres 30 lat. Od 1 stycznia 2007 roku odpady komunalne z terenu Skarżyska-Kamiennej mogą być dostarczane do Zakładu Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 122 lub na najbliższe wysypisko do Kielc lub Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady mogą być dostarczane do miejsca ich składowania bądź utylizacji tylko przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Starosty i Prezydenta Miasta. Na terenie naszego miasta w chwili obecnej uprawnione do zbierania i transportu odpadów komunalnych są następujące firmy: Zakład Oczyszczania Miasta Zdzisław Kozłowski, Miejskie Usługi Komunalne, Wywóz Nieczystości Stałych “Bratek” Ryszard Pogorzelski, Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych “Marko” Marek Pogorzelski i Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski.

Przypomnijmy.

Pierwsza decyzja Wojewody Świętokrzyskiego, dotycząca zamknięcia istniejącego wysypiska na os. „Łyżwy” w Skarżysku-Kamiennej do końca 2005 roku, nałożyła na Gminie i Miejskich Usługach Komunalnych podjęcie szybkich działań w zakresie gospodarki odpadami. Szukano zatem różnych rozwiązań, aby poprawić system gospodarki odpadami. Zmiany poszły w kierunku udoskonalenia i uszczelnienia systemu już funkcjonującego m.in. poprzez spełnienie odpowiednich wymagań organizacyjnych, ekonomicznych i sprzętowych. Jednym z elementów było dokapitalizowanie spółki MUK.

Inwestor zewnętrzny

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 26 listopada 2003 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w „Miejskich Usługach Komunalnych” Sp. z o.o. W dniu 3 lutego 2004 r. w wyniku interwencji w trybie przewidzianym przepisami prawa uchwała ta została skorygowana. Działając w oparciu o w/w uchwały wyłoniony został w trybie negocjacji inwestor zewnętrznych tj. PWNS „Almax” sp. z o.o. Stosownie do zasad określonych w uchwałach Rady Miasta, pakiet większościowy tj. 51% udziałów w kapitale zakładowym, został zachowany przez Gminę Skarżysko-Kamienna. Inwestor zewnętrzny przystąpił do spółki MUK dokonując objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które pokrył wkładem pieniężnym w wysokości 384.000,00 zł. W zamian za podwyższoną operację otrzymał 768 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy z nich. Podstawowym zadaniem prywatnego inwestora, czyli firmy „ALMAX” było sfinansowanie budowy sortowni odpadów komunalnych w Skarżysku-Kam. W związku z powyższym wszystkie stosowne pozwolenia i decyzje uzyskiwane były przez w/w firmę. Dotyczyło to również terenów pod inwestycje. Dla potrzeb budowy sortowni odpadów wykorzystane zostały budynki należące do Zakładów Metalowych „Mesko” przy ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Objęcie 49% udziałów przez nowego Wspólnika w spółce MUK pozwoliło na dokapitalizowanie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, poprawę jakości świadczonych usług oraz realizację inwestycji, które byłyby niemożliwe do przeprowadzenia bez pozyskania kapitału zewnętrznego. Do najbardziej istotnych zakupów inwestycyjnych zrealizowanych wskutek wejścia „ALMAX”-u do spółki MUK należy zaliczyć zakup: kompaktora, dwóch śmieciarek, autokarawanu, dystrybutora paliwa, pojemników o zróżnicowanych pojemnościach, sprzętu komputerowego oraz nowego samochodu tj. śmieciarki MAN. Przystąpienie inwestora strategicznego do spółki MUK stworzyło szansę rozwoju tego podmiotu komunalnego, przede wszystkim poprzez zapewnienie środków finansowych, jakich niewątpliwie spółka funkcjonująca jako podmiot jednoosobowy nie była w stanie wygenerować. Natomiast zrealizowane dotychczas zakupy inwestycyjne przyczyniły się do poszerzenia obszaru działania spółki i wyjścia poza teren powiatu skarżyskiego oraz umożliwiły świadczenie zwiększonego zakresu usług wywozowych na wyższym niż dotychczas poziomie i uzyskanie konkretnych efektów ekonomicznych tj. dodatniego wyniku finansowego w prowadzonej działalności wywozowej.

Nowy regulamin

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach opracowany został nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. Celem tego regulaminu była poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Skarżysko-Kamienna poprzez opracowanie właściwych kierunków rozwiązań gospodarki odpadami oraz wdrażanie skutecznych mechanizmów, zapobiegających degradacji środowiska. Regulamin ten uporządkował system gospodarki odpadami na terenie gminy oraz określił sposób i zakres prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Narzucił także mechanizmy promujące segregację odpadów przez mieszkańców naszego miasta, które polegały na znacznym obniżeniu ceny odbioru odpadów posegregowanych. Nowy regulamin precyzował także istotne kwestie dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów. Każdy rodzaj odpadu ma zostać odebrany od mieszkańców w specjalnie przygotowanych do tego celu kontenerach. Stworzone zostały także gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, do których trafiały odpady niebezpieczne odbierane przez firmy oraz dostarczane przez prywatne osoby. Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowane są w następujących miejscach:
- na terenie spółki MUK ul. 1-go Maja 103
- przy Zakładzie Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej

Stworzenie i obsługę dwóch gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zlecono firmie „ALMAX”. Obsługa gminnych punktów polegały na odbiorze i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców był bezpłatny.W regulaminie duży nacisk kładziony jest na ewidencję zawartych przez mieszkańców umów na odbiór odpadów oraz kontrolę tych umów. Wszystkie te działania mają służyć poprawie wizerunku miasta, wyeliminować problem „podrzucania odpadów” do publicznych koszy i pojemników oraz całkowicie zlikwidować problem „dzikich wysypisk”. Regulamin rozwiązuje także problem zwierząt domowych, a w szczególności psów. Na właścicieli psów nałożony zostaje obowiązek rejestracji zwierzęcia w Urzędzie Miasta oraz stosowania się do wszystkich postanowień regulaminu. Działanie takie ma na celu wyeliminowanie problemu bezpańskich psów wałęsających się po ulicach i stwarzających duże zagrożenie dla mieszkańców miasta. Działając w interesie mieszkańców Skarżyska-Kamiennej przygotowana została uchwała o górnych stawkach za odbiór odpadów, w której zawarte są zaporowe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców. Firmy odbierające odpady i posiadające umowy z mieszkańcami nie mogą pobierać wyższych stawek, niż te, które określone są w uchwale.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.