Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

 


O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U


    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XXXVII/28/2013 z dnia 9 maja 2013 r. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21, mieszczący się w budynku przy ulicy Sikorskiego nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 21 znajduje się w budynku, położonym przy ulicy Sikorskiego nr 1 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 62/6 o powierzchni 553 m² (obręb 10 Metalowiec). Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00004288/2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w centralnej części miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, dwupiętrowym, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne, sklepy, banki. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Opis lokalu:
- położony jest na parterze budynku;
- skład lokalu: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka o łącznej powierzchni 47,00  m²;
- wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową;
- udział w nieruchomości wspólnej 470/12740 części.

3. Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 10 października 2013 r. i 12 marca 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi  - 83.580,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 netto) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 81.407,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 2.173,00 zł i stanowi 0,026 ceny wywoławczej, a proporcja ta będzie podstawą do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.

    Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT. Wyodrębniona cena ułamkowej części gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu tj. pierwszej opłaty – stanowiącej 25% ceny gruntu, płatnej przed zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty rocznej – stanowiącej 1% ceny gruntu, płatnej bez wezwania do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

WADIUM –  15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 9³º w sali nr 5
 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w gotówce ze wskazaniem nieruchomości - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: Getin Noble Bank S.A. O/Skarżysko-Kamienna nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007.  Wpłaty należy dokonać do dnia 20 czerwca 2014 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 20 czerwca 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 20 czerwca 2014 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.);
- okazanie dowodu tożsamości;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

8. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

10. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniach 11-12 czerwca 2014 r. w godz. 14ºº-15ºº.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok.91 (II piętro), nr tel. (41) 25-20-188.

 
Skarżysko-Kamienna, 14 maj 2014 r.

                                                                            Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

                                                                                    R o m a n    W o j c i e s z e k

bip
 

um

um

mbti um