Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/57/2011 z dnia 19 maja 2011 r. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/406 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy 74) o powierzchni 0,9116 ha.
Cena wywoławcza przy zbyciu ww. nieruchomości wynosi 172.130,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100).

II. Dla wyżej wymienionej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.
- Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 października 2013 r.
- Drugi przetarg odbył się w dniu 07 kwietnia 2014 r.
- Trzeci przetarg odbył się w dniu 03 lipca 2014 r.

III. Przeznaczenie ww. nieruchomości jest następujące: 
- usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. – przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod cyt. „Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wraz z usługami”. 
Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem „Ba”. 

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Plac Floriański 1.

V. Każdoczesny użytkownik wieczysty ww. nieruchomości obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić działkę do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać tę działkę do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

VI. Działka będąca przedmiotem przetargu obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w Księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231.


VII. Otwarcie przetargu dotyczącego działki nr ewid. 1/406 nastąpi w dniu 06.10.2014 r. o godzinie 11 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wpłaty należy dokonać do dnia 01.10.2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 01.10.2014 r.), 

2. wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A., 

3. przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie danej nieruchomości,

4. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), 

6. okazanie dowodu tożsamości,

7. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

8. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

IX. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 85 lub 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-183 lub (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 27.08.2014 r. 

bip
 

um

um

mbti um