rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wileńska III - 19.09.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Nr XXIX/91/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wileńskiej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna numerem 70 (obręb 3 Place arkusz mapy nr 8) o powierzchni 0,1951 ha.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00013377/9.

II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/116/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009 r. działka będąca przedmiotem sprzedaży znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U/T przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe oraz budynki zamieszkania zbiorowego.

III. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Przebieg uzbrojenia technicznego jest uwidoczniony na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej - Plac Floriański 1.

V. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 12 kwietnia i 26 lipca 2013 r.

VI. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 303 750,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

VII Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 22 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie O/Skarżysko-Kamienna. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 listopada 2013 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 18 listopada 2013 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),


 okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
 okazanie dowodu tożsamości,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.


XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 81 lub 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-185 lub (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 12.09.2013 r.

bip
 

um

um

mbti um