O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zawiadamia, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Witwickich, oznaczonej jako działka nr ewid. 420/68 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 30), stanowiącej część wywłaszczonej działki nr ewid. 127/9.

W oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) byłym właścicielom ww. nieruchomości lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o jej zwrot.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej poszukuje spadkobierców Pani Wandy Zofii Kusiak nazwisko rodowe Ungier, córki Władysława i Franciszki, ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości należy wystąpić do Starosty Skarżyskiego na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20, w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 25-20-184 lub też osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 83 (II piętro) w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30 i piątek od 7.30 do 14.00.

            Skarżysko-Kamienna, dnia 04.05.2015 r.